Accessibility Skip to Global Navigation Skip to Local Navigation Skip to Content Skip to Search Skip to Site Map Menu

New Asian Studies items

New books for Asian Studies in the University of Otago Library.

This list is also available via RSS.

Request items (Recall) via link to catalogue record.

20 shi ji 90 nian dai shi ge shen ti shu xie de fu hao xue yan jiu.

Central Library: PL2333 .D6639 2015

Central Library:
PL2333 .D6639 2015

A proverb a day in biblical Hebrew.

Central Library: PJ4567.5 .K44 2019

Central Library:
PJ4567.5 .K44 2019

Bakuning de shou.

Central Library: PL2333 .J54 2010

Central Library:
PL2333 .J54 2010

Chuan tong yu xian dai zhi jian : Zhongguo xian dang dai shi ge lun gao.

Central Library: PL2333 .Y36355 2017

Central Library:
PL2333 .Y36355 2017

Gu dian shi de xian dai xing.

Central Library: PL2307 .J475 2017

Central Library:
PL2307 .J475 2017

Ru he xian dai zen yang xin shi : Zhongguo shi ge xian dai xing wen ti xue shu yan tao hui lun wen ji.

Central Library: PL2332 .R844 2014

Central Library:
PL2332 .R844 2014

"Shi kan" chuang kan 60 zhou nian shi ge xuan.

Central Library: PL2543 .S453 2017
v.1

Central Library:
PL2543 .S453 2017

"Shi kan" yu Zhongguo dang dai shi ge de fa zhan = "Shikan" yu Zhongguo dangdai shige de fazhan.

Central Library: PL2333 .J535 2016

Central Library:
PL2333 .J535 2016

Xue xi dui shi shuo hua.

Central Library: PL2333 .H68 2010

Central Library:
PL2333 .H68 2010

Zheng tuo chen mo zhi hou.

Central Library: PL2333 .Z488 2014

Central Library:
PL2333 .Z488 2014

Zhongguo da lu dang dai shi xue.

Central Library: PL2333 .Y7653 2013

Central Library:
PL2333 .Y7653 2013

Zhongguo dang dai shi ge xian chang.

Central Library: PL2333 .C44 2015

Central Library:
PL2333 .C44 2015

Zhongguo shi ge shi tong lun.

Central Library: PL2307 .Z4737 2013

Central Library:
PL2307 .Z4737 2013

Zhongguo xian feng shi ge lun.

Central Library: PL2333 .C523 2007

Central Library:
PL2333 .C523 2007

Zou xiang fan feng xu shi : 20 shi ji 80 nian dai shi ge de fu hao xue yan jiu.

Central Library: PL2333 .D66 2013

Central Library:
PL2333 .D66 2013